Karjera

Kauno kino centras „Romuva“ šiuo metu ieško:

 

IEŠKOME INFORMACIJOS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO(-ĖS)

Atsinaujinantis Kauno kino centras „Romuva“ pildo savo komandą ir ieško Informacijos ir viešųjų pirkimų specialisto (-ės), kuris dirba šiomis kryptimis:

 • Centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos apraše nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastintus mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimų komisija;
 • Rengia, priima ir registruoja Centro paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti, siekiant užtikrinti operatyvų viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą Viešųjų pirkimų įstatyme ir Centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos apraše numatytais pirkimo būdais ir priemonėmis;
 • Registruoja visus per kalendorinius metus Centro atliktus mažos vertės pirkimus mažos vertės pirkimų registracijos žurnale;
 • Rengia ir direktoriui teikia tvirtinti Centro einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka paskelbia;
 • Viešina Centro sudarytas viešųjų pirkimų sutartis ir pasiūlymus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka;
 • Siekiant užtikrinti Centro vidaus dokumentų susijusių su pirkimais atitikimą teisės aktų reikalavimams, atlieka nuolatinę teisės aktų reglamentuojančių pirkimus stebėseną ir teikia
 • pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Centre, keitimo, pildymo, tobulinimo ir rengia bei derina jų projektus;
 • Sudaro Centro renginių planus, suderina veiklų grafikus.
 • Vykdo dokumentų registraciją, administruoja trumpalaikių sutarčių vykdymą;
 • Sistemina gaunamus dokumentus ir informaciją, rengia ir įformina dokumentus pagal dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles;
 • Tvarko Centro gaunamų ir siunčiamų dokumentų, direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų registraciją, informacijos srautų paskirstymą.
 • Teikia siūlymus dėl kultūrinių renginių planavimo;
 • Vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.
 • Inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Siūlome: derinti nuotolinį ir „ofisinį“ darbą, 0,5 etato darbo krūvį, su galimybe didinti darbo krūvį atsidarius Centro pastatui. Planuojama darbo pradžia – 2021 m. birželio mėn.

Kauno kino centras „Romuva“ kviečia į draugišką kolektyvą įdomiam ir aktyviam darbui,suteikia visas darbui reikalingas priemones, užtikrina socialines garantijas ir pastoviai mokamą darbo užmokestį, kuris neįtakojamas pandemijos. Suteikiamos profesinio tobulėjimo galimybės ir reguliarus atlyginimo kėlimas. Pareigybinės algos koeficientas – nuo 7, su galimybe didinti.

Reikalavimai: išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius, mokėti užsienio kalbą (anglų, rusų), gebėti savarankiškai planuoti, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, gebėti tvarkyti dokumentus, sisteminti ir kaupti gautą informaciją, dirbti komandoje, mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.

Ieškome: mylinčios kiną, atviros, drąsios, atsakingos, kūrybingos, iniciatyvios, turinčios humoro jausmą asmenybės, norinčios augti kartu.

Gyvenimo aprašymą (CV) siųsk el. paštu info@kcromuva.lt, su užrašu „Informacijos ir viešųjų pirkimų specialistas 2021″ iki šių metų birželio 25 d. imtinai. Tel. nr. pasiteiravimui +370 67026840.

---

IEŠKOME KINO DIRBTUVIŲ LEKTORIŲ, VEDĖJŲ

Reikalavimai:
Animacijos kūrimo, kino kūrimo (filmavimo/montavimo) patirtis;
Darbo su vaikais ir jaunimu patirtis;
Iniciatyvumas, organizuotumas.

Darbo pobūdis:
Kino ir animacijos kūrimo dirbtuvės – tai pažintinės edukacinės 3-4 val. dirbtuvės mokinių grupei. Dažniausiai dalyvauja viena klasė kartu su savo mokytojais. Dirbtuvės vyksta nereguliariai, dažniausiai pirmoje dienos pusėje, tad darbas puikiai suderinamas su studijomis ar kita veikla.

Savo motyvacinį ir CV siųsti gintare.pranarauskaite@kcromuva.lt

https://www.youtube.com/watch?v=Edzntm8ScVc